تولید و پخش ظروف پیوتر و آنتیک پویان کادو ازبهترین محصولات بازار

فضایی فوق العاده با استفاده از ظروف دکوری پویان کادو

نام محصول:سینی دور توری بزرگ
کد محصول:2191
توضیحات:

نام محصول:سینی دور توری متوسط
کد محصول:2171
توضیحات:

نام محصول:سینی دور توری مربع
کد محصول:215
توضیحات:ابعاد:CM28*28

نام محصول:
کد محصول:
توضیحات:

نام محصول:
کد محصول:
توضیحات:

نام محصول:سینی گرد
کد محصول:130(سایزکوچک)
توضیحات:

نام محصول:
کد محصول:
توضیحات:

نام محصول:سینی گرد بزرگ
کد محصول:132
توضیحات:رنگ آنتیک

نام محصول:سینی اطلسی
کد محصول:202
توضیحات:ابکاری انتیک- در2سایز

نام محصول:سینی کف آینه بزرگ آنتیک
کد محصول:103
توضیحات:قطرCM28

نام محصولات:سینی کف آینه خاتم
کد محصول:
توضیحات:قطر35cm

نام محصول:سینی کف آینه کوچک(مدل میخک)
کد محصول:109
توضیحات:قطر23cm

نام محصول:سینی لتوس
کد محصول:206
توضیحات:رنگ فورتیک

نام محصول:سینی لبخند
کد محصول:207
توضیحات:رنگ فورتیک

سینی لبخند فورتیک

نام محصول:سینی چوبی
کد محصول:164

توضیحات:وکیوم و ضد آب

سینی لبخند فورتیک

نام محصول:سینی پروفیلی
کد محصول:200

توضیحات:رنگ فورتیک

سینی لبخند فورتیک

نام محصول:سینی مفتولی نگار
کد محصول:212

توضیحات:رنگ فورتیک

سینی لبخند فورتیک

نام محصول:سینی گرد درخشان
کد محصول:211

توضیحات:رنگ فورتیک

سینی لبخند فورتیک

نام محصول:سینی گرد زحل
کد محصول:213

توضیحات:رنگ فورتیک

سینی لبخند فورتیک

نام محصول:سینی مستطیل درخشان
کد محصول:211مستطیل

توضیحات:رنگ فورتیک

سینی درخشان مستطیل فورتیک